Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


September 2012


Puljer kommer og går


Politisk aftalte puljer skaber forvirring, når finansloven diskuteres. Regeringen bliver skydeskive for, at oppositionen har glemt sine egne aftaler.

Diskussionen om finansloven forvirres af, at udgangspunkter blandes sammen. For regeringen og ministerierne er udgangspunktet sidste års finanslov og hidtidige politiske aftaler. Hertil kommer den generelle pris- og lønfremskrivning, som fremgår af finansministeriets budgetrammer.

Dette udgangspunkt giver almindeligvis ingen forvirring. Dog giver det forvirring på det felt, der handler om årstalsbegrænsede politiske aftaler. Disse aftaler indeholder hyppigt 3- eller 4-årige aftaler og lægges ind som specifikke puljer. Når en aftaleperiode udløber, ophører også puljen.

Set fra ministeriets synspunkt er der derfor ingen besparelse i, at et område pludseligt har fx 5 mio. kr. mindre i 2013 end i 2012. Det var jo den politiske aftale.

De enkelte puljer har forskellig historik. I visse tilfælde er pengene til puljerne fundet indenfor kulturministeriets samlede ramme, og så er udgangspunktet, at ministeren ved udløbet af puljen kan foreslå omfordeling af denne pulje til andre formål. I visse tilfælde er pengene fundet som en konkret 4-årig ekstrabevilling til Kulturministeriet. Ved puljens udløb forsvinder ekstrabevillingen.

Puljer kommer og går

Puljernes historik er desuden afhængig af, hvilke partier der har indgået aftalerne. Ofte har fx Enhedslisten været udenfor de kulturpolitiske aftaler, hvorfor partiet ikke er en del af det flertal, der skal videreføre disse. Uanset om partiet er en del af regeringens parlamentariske grundlag.

Men både kommentatorer og politiske partier vælger et andet udgangspunkt, nemlig den "rene" sammenligning mellem finansloven for 2012 og finansloven for 2013. Dermed kan man finde opgaver og institutioner, som mister penge. Det har de samme politikere bare vedtaget tidligere.

Naturligvis har regeringen et ansvar for at sikre forsvarlig drift på alle områder. Der har været en grund til, at man har haft en given pulje. En konkret renoveringsopgave eller et større jubilæum er i sagens natur tidsbegrænset. De fleste politisk besluttede puljer har dog løsere formål, som endda er vanskelige at evaluere ud fra mål- og succeskriterier.

Det gælder eksempelvis den litteraturpulje, som regeringen vælger at videreføre som et mindre, men fast beløb. Og det gælder den pulje på 7,5 mio. kr. årligt til styrkelse af dansk design, som nu ophører. Puljen blev vedtaget ved finansloven for 2009, som en del af en aftale indgået mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Denne pulje lader regeringen nu dø.

Provinspartiet melder sig

De samme partier aftalte ved samme finanslovsaftale, at afsætte 4,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 som "ekstraordinær støtte til vedligeholdelsesarbejder på Fregatten Jylland". Også denne pulje ophører naturligt nu. Men er pludseligt kommet i fokus, som borgerlig skydeskive mod regeringens finanslovsforslag.

Der har således ikke været tale om driftsstøtte til Fregatten Jylland, men ekstraordinær vedligeholdelse. Der blev tidligere givet driftstilskud til Fregatten Jylland, 1 mio. kr. årligt. Denne støtte ophørte ved udgangen af 2011 - og var ikke med i VK-regeringens oprindelige forslag til finanslov for 2012.

I regeringens aktuelle finanslovsforslag lægges op til en fast vedligeholdelsesbevilling til Fregatten Jylland på 0,3 mio. kr.

Det er værd at notere, at den mulige statslig støtte til Fregatten Jylland ikke indgår som en del af de museumsfaglige overvejelser, derimod som en del af en sammenrodsbunke af museumslignende institutioner, som tillægges en særlig politisk bevågenhed. I samme bunke finder man fx Jellingmonumenterne, Vedersø Præstegård og Strandingsmuseet i Thorsminde (se Søndag Aften arkiv).

Ligeledes i 2009 fik Herregårdsmuseet Gl. Estrup en fireårig bevilling til konkrete vedligeholdelsesarbejder og Den Gamle By en fireårig bevilling til en konkret projektudvikling.

Påstanden om, at den manglende fornyelse af puljen til Fregatten Jylland er udtryk for nedprioritering af kulturaktiviteter udenfor hovedstaden, kan udelukkende betragtes som forsøg på at få nemme retoriske point - uden indsigt i egne tidligere aftaler.

Man må gå ud fra, at de partier der indgik aftalen i 2009 har vurderet behovet ud fra viden om økonomien og de konkrete projekter - og derfor med god samvittighed har gjort bevillingerne midlertidige. Hvis aftalepartierne mente, at disse midlertidige bevillinger var afgørende "danske værdier", burde man nok have gjort dem varige.

Det "jyske kort" der bliver trukket imod finanslovsforslaget, er tom retorik, som højst kan bruges til at laste den tidligere regering. Mest ærgerligt er det for de konkrete institutioner, som pludseligt bliver trukket ind i politiske slagsmål, som de reelt ingen del har i.

Hvis finanslovsforslaget skal vurderes ud fra perspektivet provins versus København, så flytter forslaget penge fra København til provinsen. Konkret ved at spare 10 mio. kr. på Statens Museum for Kunst (i København) og i stedet øge driftstilskuddet til museer udenfor København med 3 mio. kr.

Søndag Aften 09/2012       Del

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 
Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2012


 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997-2012 Søndag Aften.. All rights reserved.