Søndag Aften
In Association with Amazon.com

FRITEKSTSØGNING
Søg blandt over 500 artikler


Støttet af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter


Oktober 2012


Mere til provinsen


Provinsen har fået en større andel af kulturpengene, siden SRSF-regeringen tog over.

Godt og vel 25% af den direkte støtte til kulturinstitutioner under Kulturministeriet går til institutioner udenfor hovedstadsområdet. Sådan har billedet set ud i mange år med ganske små forrykninger. Men siden SRSF-regeringen tog over, er støtten til kulturinstitutioner i provinsen øget på bekostning af hovedstadsområdet. Det viser Søndag Aftens analyse af den direkte støtte fra finanslovene for årene fra 2007 til 2013.

I 2007, da kommunalreformen var gennemført, var kulturstøtten til institutioner i provinsen 26,7% af den samlede direkte institutionsstøtte. Ved VK-regeringens sidste finanslov i 2011 var denne andel faldet til 25,5%. Siden er andelen under SRSF-regeringen igen steget til 26.1%, hvis finanslovsforslaget for 2013 bliver vedtaget. Andelen er uforandret fra finansloven i 2012 til forslaget for 2013.

Provins vs hovedstad

Diskussionen om kulturstøtte til provins mod hovedstad er igen aktualiseret som følge af mindre ændringer i finanslovsforslaget for 2013, primært ophøret af den midlertidige pulje til Fregatten Jylland (se Søndag Aften arkiv). Trods denne omdiskuterede ændring, ændres balancen mellem provins og hovedstad altså ikke i finanslovsforslaget for 2013 (medmindre man regner i yderligere decimaler, så er ændringen fra 26,11% til 26,12%, altså et minimalt plus).

Der foreligger ikke egentlige politiske målsætninger for hvor stor del af institutionsstøtten, der skal tilgå provinsen. Det gennemgående politiske udsagn er blot "mere".

I princippet er al institutionsstøtte direkte fra kulturministeriet til institutioner, som har national betydning og funktion. Dette er især udtalt på museumsområdet, hvor alle statsanerkendte museer har særlige nationale ansvarsområder. Derfor kan man med nogen ret hævde, at den geografiske placering ikke er væsentlig kulturpolitisk. Det er dog tydeligt, at også tilstedeværelsen af nationale institutioner har betydning i det lokale landskab.

Fyrtårne tager deres del

65% af støtten til kulturinstitutionerne i hovedstadsområdet er rettet til det, der med nogen ret kaldes nationale fyrtårne (Det Kongelige Teater, Nationalmuseet, Statens Arkiver, Rigsarkivet, Det Kongelige Bibliotek, Statens Museum For Kunst). 13% tildeles uddannelsesinstitutioner. De institutioner i hovedstadsområdet, som i øvrigt tildeles størst støtte gennem finansloven, er Københavns Teater (109 mio. kr.), Nota (tidl. Dansk Blindebibliotek) (42 mio. kr.), Sjællands Symfoniorkester (41 mio. kr.), Arken (31 mio. kr.) og Ny Carlsberg Glyptotek (27 mio. kr.).

Et enkelt nationalt fyrtårn, Statsarkivet i Aarhus, modtager 23% af den samlede støtte til provinsen. 22% af støtten til kulturinstitutionerne i provinsen tildeles til de kunstneriske uddannelser. De institutioner i provinsen, som i øvrigt tildeles størst støtte gennem finansloven, er Aarhus Teater (70 mio. kr.), Odense Teater (56 mio. kr.), Aalborg Teater (43 mio. kr.), Sønderjyllands Symfoniorkester (40 mio. kr.) og Den Jyske Opera (39 mio. kr.).

Uafsluttet diskussion

Geografiske sammenligninger i støttetildelinger er i sagens natur vanskelige. Én målestok er institutioners fysiske placering, en anden kunne være kunstneres bopæl, en tredje kunne være publikums bopæl. Desto flere kriterier der kræves i sådanne sammenligninger, jo flere problematiske valg skal træffes.

Statens støtte til kulturinstitutioner er naturligvis ikke kun til de i finansloven navngivne institutioner. Armslængdeorganernes støttetildelinger er centrale, men der er ikke specifikke geografiske krav til armslængdeorganernes geografiske fordeling af støtten. Refusionsordninger, som fx til egnsteatre, er ej heller på forhånd defineret geografisk. Da en række større kommuner er udenfor egnsteaterordningen, vil man dog med lethed kunne styrke fordelingen til provinsen ved at skrue op for refusionsprocenten her. Hverken armslængdeorganer eller refusionsordninger indgår i Søndag Aftens analyse.

Søndag Aftens analyse af støtten til kulturinstitutioner er baseret på finanslovene for alle årene fra 2007 til 2012 samt finanslovsforslaget for 2013. Provinsen er i analysen opgjort som institutioner placeret udenfor Region Hovedstaden. I analysen indgår alle de kulturinstitutioner, som modtager navngivet driftsstøtte i finansloven. Puljer, som fordeles af armslængdeorganer indgår ikke, støtte til enkeltkunstnere fx gennem bibliotekspenge eller Statens Kunstfond indgår ikke. Institutioner, som har skiftet ressort, fx mellem Kulturministeriet og Forskningsministeriet, indgår ikke.

Enkelte institutioner har geografisk tværgående formål, fx folketeatret.dk (tidligere Det Danske Teater), disse indgår ikke. Sjællands Symfoniorkester, som er bosiddende i København, men har turneforpligtelse på hele Sjælland, indgår som en del af hovedstadsområdets tal. (Da budgetrammerne for de to sidstnævnte i det væsentligste er uforandret fra 2007 til 2013, har det reelt ingen betydning for sammenligningen mellem hovedstad og provins, om de indgår eller ej).

Læs også:
Finansloven for 2013
Puljer kommer og går

Søndag Aften 10/2012       Del

Må gerne kopieres eller citeres med angivelse af Søndag Aften som kilde.

[Næste artikel]

 
Samlet oversigt over Søndag Aftens CulturCronikker 1997-2012


 
arkitektur & design | biblioteker | film | internet | kunst | litteratur | musik | teater & dans

colofon | | links | søg | debat | gæstebog | nyhedsbrev | @ -mail til redaktionen

© 1997-2012 Søndag Aften.. All rights reserved.